Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je

Obchodné meno: AjurShop s. r. o.
Sídlo: Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 51117657
DIČ: 2120599283
IČ DPH: SK2120599283
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 122868/B.
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Sídlo: AjurShop s. r. o., Tupolevova 1009/8, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Telefónne číslo: +421 910 989 444
E-mailová adresa: obchod@ajurshop.sk

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Ide najmä o Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

V prípade, ak je kupujúci fyzická osoba, oznamuje prevádzkovateľovi najmä svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie tovrau, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

V prípade, ak je kupujúci právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, oznamuje prevádzkovateľovi najmä svoje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona.

Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby (tretie strany) podieľajúce sa na základe zmluvy na dodávaní tovaru, realizácii platieb a iných činností súvisiacich s plnením spotrebiteľskej zmluvy, a to:

Doručovacie spoločnosti, a to:

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36624942
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 9084/S

Packeta Slovakia s. r. o.
Sídlo: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 48136999
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B

Spoločnosti poskytujúce marketingové služby, a to:

Google Ireland Limited
Sídlo: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Ireland
CRO: 368047

Heureka Group a.s.
Sídlo: Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika
IČ: 07822774
Zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Mestského súdu v Prahe, spisová značka: B 24131

Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy spoločnosti Heureka Group a.s., a to výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“ s cieľom získania spätnej väzby v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo Európskej únie) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v zákone máte:
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v týchto zásadách.

Máte právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v online režime v internetovom obchode, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

Na základe písomnej žiadosti môžete od prevádzkovateľa žiadať:
• potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,
• informácie o spracúvaní osobných údajov,
• zoznam osobných údajov, ktoré sú o Vás predmetom spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie; likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Na základe písomnej žiadosti môžete u prevádzkovateľa namietať voči:
• spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
• využívaniu osobných údajov kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
• alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.

Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Zásady zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä používaním antivírových programov na dátových úložiskách, používaním hesiel, šifrovania a pravidelných záloh.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže prevádzkovateľ ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod prevádzkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Záverečné ustanovenia

S týmito zásadami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového objednávkového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto zásad na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 01. 01. 2022.